لغات و اصطلاحات مربوط به مواد اولیه و رنگرزی فرش دستباف(1)

لغات و اصطلاحات مربوط به مواد اولیه و رنگرزی فرش دستباف(۱)

اسیدAcidرنگDyeپشمWoolرنگرزیDyeingابریشمSilkالیافFiberپنبهCottonرنگColourپرزPileنساجیTextileنخYarnپارچهFabricکتانFlaxمصنوعیSynthetic  پودWeft  تارWarp  رنگدانهPigment  مواد اولیهRaw material
/ 0 نظر / 16 بازدید